Distances līgums par mājaslapas, e-pasta un domēna izvietošanu Drukāt

  • 1

Līgums par interneta pakalpojumu sniegšanu
1.  Līdzēji
   1.1.  Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un "Digital Team" IK reģ. Nr. 41202025848 (šeit un turpmāk tekstā IZVIETO.LV), no otras puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

2.  Līguma priekšmets
   2.1.  IZVIETO.LV sniedz KLIENTAM šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un KLIENTS apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. IZVIETO.LV Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikuma Nr. 1. (kas atrodas pēc adreses: http://IZVIETO.LV/cart.php)

3.  Apmaksas noteikumi
   3.1.  Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņa ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz IZVIETO.LV izrakstītu rēķinu, 15 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Visi nodokļi ir iekļauti cenā.
   3.2.  Klientam rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
   3.3.  Ja KLIENTS neizdara samaksu atbilstoši šī līguma nosacījumiem, tad IZVIETO.LV ir tiesīgs pilnvarot trešajās personas iekasēt no KLIENTA parādsaistības un citas blakusprasības pret KLIENTU kas izriet no šī līguma nosacījumiem. KLIENTS apņēmās apmaksāt visus izdevumus ko sastāda izdarītā samaksa trešajai personai par parādsaistību iekasēšanu no KLIENTA.
   3.4.  Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu IZVIETO.LV no KLIENTA var pieprasīt maksāt līgumsodu. Pēc tam, kad ir nokavētas 7 dienas no maksājuma atmaksas datuma var tikt piemērots līgumsods 10% apmērā no maksājamās summas. Pēc tam, kad ir nokavētas 21 diena no maksājuma atmaksas datuma var tikt piemērots līgumsods 0.5% apmērā no kopējās maksājamās summas par katru nokavēto dienu. Parāda saistību esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek ieskaitīts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu segšanas.

4.  Pakalpojumu izmantošanas noteikumi
   4.1.  KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;
   4.2.  KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem nelegāliem mērķiem;
   4.3.  KLIENTS apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;
   4.4.  KLIENTS apņemas nenosūtīt vēstules-ķēdītes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši;
   4.5.  KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai;
   4.6.  KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
   4.7.  KLIENTS nav tiesīgs:
    4.7.1.  Izvietot vietnes, kuras aizņem vairāk nekā 128MB no servera operatīvajā atmiņas.
    4.7.2.  Izvietot vietnes, kuras aizņem vairāk nekā 10% procesora noslodzes.
    4.7.3.  Izvietot vietnes, kuru PHP skripta izpildes laiks ir lielāks par 60sec.
    4.7.4.  Palaist vienlaicīgi vairāk kā 20 procesus vienam kontam.
    4.7.5.  Izsūtīt vairāk nekā 200 e-pastus stundā vienam domēnam
    4.7.6.  Izsūtīt e-pastus ar vairāk nekā 20 saņēmējiem vienā vēstulē
    4.7.7.  Izvietot jebkādu LR likumos aizliegto informāciju.
   4.7.8.  Izvietot Bittorrent trekerus, kuros ir saites vai torrenti, ar kuriem var dabūt autortiesību pārkapušus materiālus.
    4.7.9.  Mēģināt piekļūt pie citu sistēmas lietotāju informācijas.
    4.7.10.  Nejauši vai ar nodomu traucēt IZVIETO.LV serveru vai tīklu darbību.
   4.8.  Gadījumā, ja KLIENTS pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, tad KLIENTA pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā, sekojošajā saitē: http://www.nic.lv/resource/show/15 kā arī reģistrējot domēna vārdu KLIENTS pilnvaro IZVIETO.LV reģistrēt domēna vārdu. IZVIETO.LV ir tiesības reģistrējot domēna vārdu kā domēna vārda lietotāju norādīt savus datus.

5.  KLIENTA pienākumi
   5.1.  KLIENTAM ir jātur parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi KLIENTA lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šī līguma noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā KLIENTS. KLIENTAM nekavējoties jāpaziņo IZVIETO.LV par jebkurām neatļautām darbībām ar KLIENTA lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas tam kļuvuši zināmi.

6.  IZVIETO.LV tiesības
   6.1.  IZVIETO.LV centīsies nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas labākā kvalitātē. Taču ir skaidrs, ka IZVIETO.LV nevar garantēt nepārtrauktu un bez traucējumiem Pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir, un IZVIETO.LV neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties KLIENTAM.
   6.2.  IZVIETO.LV ir tiesības nesniegt klienta atbalstu KLIENTAM, kas savos problēmu pieteikumos, e-pastos vai citā sarakstē ar IZVIETO.LV ir veic apvainojumos vai izmanto necenzētu leksiku.

7.  Klienta konta slēgšana un dzēšana ar visiem tā datiem
   7.1.  IZVIETO.LV ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt KLIENTA kontu gadījumā ja:
      a) KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
      b) KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī Līguma p.3.1.
   7.2.  IZVIETO.LV ir tiesīgs dzēst KLIENTA kontu ar visiem tā failiem gadījumā ja:
      a) KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
      b) KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī Līguma p.3.1.
   7.3.  IZVIETO.LV neatbild par klienta failiem un nav jānodrošina to glabāšana, ja tie ir dzēsti saskaņā ar šī Līguma 7.2.

8.  Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
   8.1.  Līgums stājas spēka no tā apstiprināšanas brīža un darbojas līdz līdzēji pilnība ir izpildījušās savas līgumsaistības.
   8.2.  Gadījumā, ja nevienam no līdzējiem nav pretenzijas attiecīgi pret otru līdzēju, tad Līgumā minētie nosacījumi tiek pagarināti līdz jauna Līguma apstiprināšanai.
   8.3.  Gadījumā, ja kāda no līdzējiem vēlas pārtraukt līguma darbību, tad tai ir rakstveidā jāinformē otro līdzēju ne vēlāk kā 1 kalendāro mēnesi pirms līguma laušanas. Ja KLIENTS pātrauc līgumu pirms apmaksas termiņa beigam, tad netiek izmaksāta starpība par neizmantoto pakalpojuma laiku.
   8.4.  Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par KLIENTAM sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.

9.  Neparedzēti apstākļi
   9.1.  Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).
   9.2.  Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.

10.  Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
   10.1.  Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
   10.2.  Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.
   10.3.  Gadījumā ja vienošanās starp pusēm netiek panākta divu mēnešu laikā, strīds tiek nodots izšķiršanai Latvijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā Rīgā viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā.

11.  Līguma grozījumi un papildinājumi
   11.1.  Šīs Līgums izsaka pilnu vienošanos starp līdzējiem. Visas citas vienošanās starp līdzējiem par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku ar tā parakstīšanas brīdi.
   11.2.  Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abu līdzēju pilntiesīgi pārstāvji.

12.  Citi noteikumi
   12.1.  Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
   12.2.  Līguma finansiālā informācija ir konfidenciāla izņemot punkta 3.3 nosacījumus.
   12.3.  Šis Līgums ir saistošs IZVIETO.LV , KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.

Vai šī atbilde bija noderīga?

« Atpakaļ

["\r\n